Gazeta “The Independent” ka cituar një raport të zgjeruar i cili ka bërë studimin e këtij fenomeni, që edhe përkundër sulmit ndaj Islamit pas përhapjes së asaj që u përshkrua si “Islami i dhunshëm në botë në vitet e fundit”, megjithatë mijëra britanikë përqafojnë këtë fe për çdo vit.

     Gazeta “The Independent” ka cituar një raport të zgjeruar i cili ka bërë studimin e këtij fenomeni, që edhe përkundër sulmit ndaj Islamit pas përhapjes së asaj që u përshkrua ...

     Mekja dhe Medina nuk janë të mbrojtura nga epidemitë. Në periudhën e sundimit të Umer b. Hattabit (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka rënë një epidemi. Buhariu transmeton nga Ebil Esved se ka thënë:

     Mekja dhe Medina nuk janë të mbrojtura nga epidemitë. Në periudhën e sundimit të Umer b. Hattabit (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka rënë një epidemi. Buhariu transmeton nga Eb ...

     Por, nëse thërret ikameti dhe ai është në klasën ku mbahet provimi dhe ende nuk e ka përfunduar, atëherë arsyetohet në lënien e namazit me xhemat. Ky rast është i njëjtë me rastet të cilat i kanë përmendur dijetarët e fikhut, me anë të cilave arsyetohet njeriu për lënien e namazit me xhemat, ngase rezulton nga dalja e tij prej provimit mos kalimi i tij apo mangësia në notë dhe kjo përbën për studentin një vështirësi të madhe.

     Por, nëse thërret ikameti dhe ai është në klasën ku mbahet provimi dhe ende nuk e ka përfunduar, atëherë arsyetohet në lënien e namazit me xhemat. Ky rast është i njëjtë me ra ...

Kam për të kompensuar disa ditë prej Ramazanit dhe dëshiroj të agjëroj Ashuranë, a më lejohet mua ta agjëroj Ashuranë para kompensimit? Dhe a më takon mua ta agjëroj Ashuranë dhe ditën e njëmbëdhjetë me nijet të kompensimit dhe a e arrij agjërimin e Ashurasë?

Kam për të kompensuar disa ditë prej Ramazanit dhe dëshiroj të agjëroj Ashuranë, a më lejohet mua ta agjëroj Ashuranë para kompensimit? Dhe a më takon mua ta agjëroj Ashuranë dhe ditën e njëmbëdhjetë ...

Studenti musliman gjithmonë i mbështetet dhe i kërkon ndihmë Allahut të tij me qëllim që t'i përballojë sprovat e kësaj bote.Ai bën shkaqet që ka mundësi duke u nisur nga thënia e Profetit (salallahu alejhi ue selem) të cilën e transmeton Ebu Hurejre (radijallahu anhu):

Studenti musliman gjithmonë i mbështetet dhe i kërkon ndihmë Allahut të tij me qëllim që t'i përballojë sprovat e kësaj bote.Ai bën shkaqet që ka mundësi duke u nisur nga thënia e Profetit (salallahu ...